Adatvédelem

 
Székhely:
Bp. XV. ker. Batthyány utca 41.
 
E-mail:
info@stabilsport.hu
 
Telefonszám:
+36 70 420 3252  

A Stabil-Sport Egyesület adatkezelési tájékoztatója

 1. Az Adatkezelési tájékoztató és az adatkezelés célja

 

1.1. A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató/Tájékoztató) abból a célból jött létre, hogy a Stabil-Sport Egyesület (székhely: 1151 Budapest, Batthyány utca 41. 2. ajtó) a tagjai és a https://stabilsport.hu/ honlap üzemeltetőjeként (a továbbiakban: Adatkezelő) az online vagy távkapcsolati lehetőségek útján a weboldalon, illetve a stabil.elonevezes@gmail.com vagy a stabil.sport.egyesulet@gmail.com e-mail címen, vagy a teljesítmény túra versenyeire regisztrálók, továbbá a honlapot meglátogató érintettek (a továbbiakban: Érintett, Vásárló, Felhasználó) személyes adataival végzett adatkezelési műveleteiről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – általános adatvédelmi rendelet – (a továbbiakban: GDPR)-, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Számv. tv.), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) foglaltakat figyelembe véve, a tájékoztatási kötelezettség teljesítése okán, tájékoztatást adjon.

1.2. Az adatkezelés célja

 1. a) az egyesületi tagok esetében a tagok beazonosítása, adataik kezelése és nyilvántartása, valamint
 2. b) a túraversenyek résztvevői esetében a nevezések rögzítése, a kedvezményes előnevezési és nevezési lehetőség biztosítása esetén a kedvezményre jogosultak körének meghatározása és a kedvezmények hozzárendelése az Érintettekhez, a túraversenyek résztvevőinek tájékoztatása, statisztikák, elemzések összeállítása, elismerések, díjak nyilvántartása, versenyeredmények közzététele.

Jelen Adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre (érintettre) vonatkozik, akinek a személyes adatát az Adatkezelő kezeli, amennyiben az adatkezelés a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott tevékenység ellátásához kapcsolódik.

 

 1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók

 

2.1. Az Adatkezelő

 

 • Név:Stabil-Sport Egyesület
 • Székhely: 1151 Budapest, Batthyány utca 41. 2. ajtó
 • Levelezési cím, panaszkezelés: 1151 Budapest, Batthyány utca 41. 2. ajtó
 • Nyilvántartási szám: 01-02-0016098
 • Adószám: 18750315-1-42
 • E-mail:elonevezes@gmail.com; stabil.sport.egyesulet@gmail.com
 • Telefonszám:+36-70-420-3252
 • Weboldal:https://stabilsport.hu/

 

2.2. Az Adatfeldogozók

 

2.2.1. Tárhelyszolgáltató

 

 • Név: COMPUTEK Internet & Computer Kft.
 • Iroda, postacím:6090 Kunszentmiklós, Béke utca 4.
 • Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Hunyadi utca 12.
 • Cégjegyzékszám: 03-09-125804
 • E-mail cím: arpad@kuti.hu
 • Telefonszám: +36-20-974-4474

 

2.2.2. Könyvelés és számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

 

 • Név:NEW FLAMMA KFT.
 • Székhely: 2151 Fót, Tompa Mihály utca 7/B.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-222560
 • E-mail cím:flammakft@gmail.com
 • Telefonszám: +36-20-440-0884

 

 1. Az adatkezelések általános szabályai; adattovábbítás

 

3.1. A jelen Adatkezelési tájékoztató az egyesület és a honlap működésével, valamint a teljesítmény túra versenyek lebonyolításával kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz a GDPR és Infotv. alapján.

 

3.2. A honlapon igénybe vehető regisztráció funkció használata előtt az Érintettnek nyilatkoznia kell arról, hogy elolvasta és elfogadta a honlapon lévő Adatkezelési tájékoztatót, míg a teljesítmény túra versenyen résztvevőnek a nevezési/jelenléti lapon, vagy a jelenléti íven kell nyilatkoznia arról, hogy elolvasta és elfogadta Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozik, hogy az ott meghatározott személyes adatokat megadja. Bármilyen más adatot, amelyet az Érintett közöl, azt az Adatkezelő az észlelést követően haladéktalanul törli.

Az Adatkezelési tájékoztató tudomásul vételét, az adatkezeléshez való hozzájárulást az Érintett az internetes honlap megtekintése során egy erre vonatkozó négyzet bejelölésével, illetve az ott lévő adatlapon lévő, az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott és a regisztrációhoz szükséges személyes adatainak megadásával és az ott tett hozzájáruló nyilatkozatával jelzi.

 

3.3. Az Adatkezelő a nyilvántartott személyes adatokról tájékoztatást – szerződéses vagy jogi kötelezettségének teljesítése kivételével – kizárólag az Érintett hozzájárulásával ad ki. Az Érintettre vonatkozó személyes adatot tartalmazó nyilvántartást, programrendszert más természetű, illetőleg külső nyilvántartással, programrendszerrel nem kapcsol össze. A honlap működtetésekor a GDPR rendelkezéseinek figyelembevételével az Adatkezelő gondoskodik az adatfeldolgozások során az Érintettek magánéletének tiszteletben tartásához való jogának, továbbá alapvető jogainak és szabadságjogainak védelméről. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatkezelés céljának elérése érdekében átadott személyes adatok csak olyan személyek számára legyenek elérhetőek, akiknek azzal meghatározott feladata van. Az Adatkezelő köteles minden intézkedést megtenni az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében. Fizikai vagy műszaki incidens bekövetkezése esetén köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani.

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy tevékenységének a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott ellátása során tudomására jutó személyes adatokat és minden olyan további információt, amely az adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenysége során tudomására jut, bizalmasan kezeli.

 

3.4. A személyes adatokat az Érintett önkéntesen bocsátja rendelkezésre az Adatkezelővel való kapcsolattartása során.

Az Érintett felelőssége a személyes adatainak valós, helyes és pontos megadása.

Amennyiben az Érintett nem a saját személyes adatait, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy az Adatkezelő vélelmezi, hogy az Érintett az ehhez szükséges képviseleti jogosultsággal (megbízás, meghatalmazás, hozzájárulás, felhatalmazás) rendelkezik.

 

3.5. Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő a személyes adatok törlését indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 30 napos határidővel hajtja végre, azonban bizonyos adatokat az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogi igényei érvényesítése vagy védelme céljából a hozzájárulás visszavonása után is kezelhet.

 

3.6. Jogszabályba ütköző személyes adat használata esetén vagy az Érintett által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az Érintett személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény elkövetésének gyanúja vagy polgári jogi jogszabálysértés felmerülése esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

 

3.7. Bíróságnak vagy más hatóságnak a személyes adat törlését elrendelő jogerős határozata alapján a személyes adat törlést az Adatkezelő végrehajtja. Bíróság, ügyészség és más hatóságok (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, NAV, rendőrség) megkeresése alapján az Adatkezelő köteles az adatszolgáltatási/iratkiadási kötelezettségét teljesíteni a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 

3.8. A személyes adatokat az Adatkezelő vezető tisztségviselői, tagjai, szerződött adatfeldogozói jogászai, megbízottai, szerződésben álló szolgáltató, illetve megbízott ügyvédei ismerhetik meg.

 

3.9. Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad. Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

 

 1. Az egyes adatkezelések

 

4.1. Tagok esetében végzett adatkezelések

 

 1. a) Az adatkezelés célja: az egyesület tagjainak beazonosítása és nyilvántartása.
 2. b) A kezelt adatok köre: név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő, lakcím, értesítési cím, telefonszám és e-mail cím.
 3. c) Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a tagsági jogviszony tárgyában létrejövő polgári jogi jogviszony végrehajtása, valamint GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
 4. d) Az adattárolás határideje: az Adatkezelő működésének végéig, illetve a tagnak a tagsági jogviszonya esetén a tagsági jogviszony megszűnését követő 5 évig.
 5. e) Az adattárolás módja: elektronikus és papír.

 

4.2. A teljesítmény túra verseny résztvevői esetében végzett adatkezelések

 

 1. a) Az adatkezelés célja: a teljesítmény túra résztvevőnek személyesen vagy a honlapon keresztül az egyes teljesítmény túra versenyekre történő regisztrácója, a túrákon történt részvételével kapcsolatban azon túrák rögzítése, amelyeken az Érintett részt vett, a túra teljesítésének ideje, hossza, a teljesített összes túra száma és az azok hossza rögzítése az Adatkezelő által a versenyszabályzata szerint kiírt kupák, mozgalmak díjának elnyerése érdekében.
 2. b) A kezelt adatok köre: név, telefonszám és e-mail cím.
 3. c) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).
 4. d) Az adattárolás határideje: a honlapon regisztráltak esetén az Adatkezelő működésének végéig, a honlapon nem regisztrált, de teljesítmény túrán résztvevő és az Adatkezelő által kiírt kupákon, mozgalmakon induló személyek esetén a működésének végéig, egyéb esetekben az adott teljesítmény túra lebonyolítását követő 30 munkanapig.
 5. e) Az adattárolás módja: elektronikus és papír.

 

4.3. A honlap üzemeltetése során végzett egyes adatkezelések

 

4.3.1. Adatkezelések a honlap látogatásakor a Google Analytics használata kapcsán:

 

4.3.1.1. A sütik (cookies), statisztikai adatok rögzítése: az Adatkezelő a honlap működtetése során kizárólag a Google Analytics sütit (cookie) használ, egyéb sütiket nem használ.

 

4.3.1.2. A honlap látogatottságára vonatkozó statisztikai adatokat az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatása segítségével méri. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről anélkül, hogy személy szerint azonosítaná az egyes látogatókat a Google számára. A mérési adatok védelméről és biztonságáról tájékoztatás a https://policies.google.com/?hl=hu címen érhető el. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

 

4.3.1.3. Adatkezelések a honlap látogatásakor a Google Analytics használata kapcsán:

 1. a) Az adatkezelés célja: a Google Analytics által biztosított „__ga” cookie segítségével a honlapon tett látogatás tényének és idejének, továbbá a Felhasználó által a honlapon a látogatás során megtekintett aloldalak rögzítése statisztikai céllal és a honlapon fejlesztése érdekében, azonban az adatok tárolása névtelen formában történik.
 2. b) A kezelt adatok köre: a sütik segítségével a böngészője egyedileg azonosítható lesz, tárolásra kerül továbbá, hogy a Felhasználó honnan érkezett a honlapra, és mely oldalakra látogatott el a honlapon keresztül, a látogatás tények és ideje, továbbá a Felhasználó által a honlapon a látogatás során megtekintett aloldalak.
 3. c) Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerinti érintett hozzájárulása.
 4. d) Az adattárolás határideje: amikor a Felhasználó a honlapot meglátogatja, a sütik a fent megjelölt időponttól számítva legfeljebb 2 évig tárolódnak a Felhasználó Eszközén.
 5. e) Az adattárolás módja: elektronikus.

 

4.3.1.4. Adatkezelések a honlapon történő regisztrálás kapcsán:

 1. a) Az adatkezelés célja: a Felhasználónak a honlapon az egyes teljesítmény túra versenyekre történő regisztrácója, a Felhasználónak a túrákon történt részvételével kapcsolatban azon túrák rögzítése, amelyeken a Felhasználó részt vett, a túra teljesítésének ideje, hossza, a teljesített összes túra száma és az azok hossza rögzítése az Adatkezelő által a versenyszabályzata szerint kiírt kupák, mozgalmak díjának elnyerése érdekében.
 2. b) A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.
 3. c) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).
 4. d) Az adattárolás határideje: az Adatkezelő működésének végéig, a hozzájárulás visszavonása esetén az adatok késedelem nélkül törlésre kerülnek kivéve, ha az adatkezelésnek van más jogalapja.

 

4.4. Adatkezelések a számlázás kapcsán:

 

 1. a) Az adatkezelés célja: a Felhasználónak a tagdíjról, valamint az Adatkezelő által rendezett teljesítmény túra versenyeken a nevezési díjról számla, bizonylat kiállítása, az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartásával és a bizonylatolással kapcsolatos kötelezettség teljesítése.
 2. b) A kezelt adatok köre: számlázási név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím (irányítószám, település, cím).
 3. c) Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
 4. d) Az adattárolás határideje: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése szerint a számla/bizonylat kiállítása évének utolsó napját követő 8. év utolsó napja.

 

 

 

 1. Az Érintett jogai és azoknak érvényesítése

 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését a stabil.elonevezes@gmail.com vagy a stabil.sport.egyesulet@gmail.com e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz.

 

 

5.1. Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– jogosult megtudni az adatkezelés célját;

– az Érintett személyes adatok kategóriáit;

– azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.

– Jogosult felvilágosítást kapni azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és arról, hogy tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e be valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
– Jogosult megkapni az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információt, ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték.

– A továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az Érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a tájékoztatási jog iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintetttet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

5.2. Helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog).A valóságnak nem megfelelő adatot az Adatkezelő az Érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.

Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 3.4. pontjának megfelelően.

 

 

 

5.3. Tiltakozás joga

 

Az Érintett abban az esetben az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja:

– a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek, vagy

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az Érintettet.

 

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az adatkezelés korlátozására azokban az esetekben kerülhet sor, amikor:

– az Érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;

– az adatkezelés jogellenes és az Érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
– az Érintett a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az Érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg kivéve, ha

– az Érintett hozzájárul az adatkezeléshez;

– jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;

– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

– jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az Érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő ügyvezetője előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

 

5.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

5.5.1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 3. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 5. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

5.5.2. Az Adatkezelőnek az Érintett személyes adatait az alábbi esetekben nem áll módjában törölni:

– ha az adatok kezelését jogszabály írja elő;

– amennyiben a személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdekén alapul.

 

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

– az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges /GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont/ és

– az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott jogsértéssel okozott kárt is köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarország területén a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

honlap: www.naih.hu

Az Érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa elsődlegesen akkor, ha a szolgáltatási köre módosul, a technikai feltételek és rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály írja elő. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása nem érintheti az adatkezelés célját. Amennyiben a módosítás az Érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a Felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a Tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül a Felhasználónak hozzá is kell járulnia.

 

 1. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

 

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.

 

https://stabilsport.hu/